Artukuły

Psycho-specjaliści

Psychiatra, psycholog, psychoterapeuta - słowa, w których pojawia się przedrostek - psych, wzbudzają zamieszanie i niezrozumienie. Wiedza, kto jest, kim i czym się zajmuje staje się bardzo przydatna, kiedy człowiek zmuszony jest skorzystać z pomocy jednego z psycho- specjalistów.

Rozwiążmy problem raz na jakiś czas przynajmniej.  sentiment_satisfied

Psychiatra jest LEKARZEM. Osobą, która, studiowała medycynę i zrobiła specjalizację w dziedzinie psychiatrii. Zajmuje się zapobieganiem oraz leczeniem zaburzeń i chorób psychicznych. Tak, to on zaleca leczenie farmakologiczne i wypisuje recepty. To, że ktoś jest psychiatrą nie oznacza, że posiada szeroko rozumianą wiedzę psychologiczną dotyczącą działania psychiki człowieka Oczywiście może tak być, nawet dobrze żeby tak było, ale nie zawsze tak jest. Psychiatra posiada wiedzę medyczną odnośnie objawów i stawia diagnozę psychiatryczną.

Dla zaciekawionych: lekarz posługuje się uwspólnionym zestawem kryteriów diagnostycznych- w Polsce jest to: Międzynarodowa klasyfikacja chorób i problemów zdrowotnych, wersja 10, zwana w skrócie od nazwy angielskiej ICD-10.

Psycholog jest to osoba, która ukończyła 5 letnie jednolite studia magisterskie, uzyskując tytuł magistra na kierunku psychologia. Psycholog posiada wiedzę o działaniu psychiki człowieka, mechanizmach społecznych i zachowaniu. Może robić testy psychologiczne, stawiać diagnozę psychologiczną, wydawać opinie, udzielać wsparcia psychologicznego i psychoedukować.

Ponadto psycholog w toku rozwoju swojej edukacji może dodatkowo odbyć specjalizację zawodową (w psychologii klinicznej człowieka dorosłego, dziecka lub dla biegłych sądowych). Psycholog może również odbyć 4-letnie szkolenie w zakresie psychoterapii i uzyskać kwalifikacje  psychoterapeuty.

Dla zaciekawionych: zasady wykonywania zawodu psychologa reguluje ustawa z dnia 8 czerwca 2001 r. o zawodzie psychologa i samorządzie zawodowym psychologów. Psychoterapeuta to odrębny zawód polegający na leczeniu zaburzeń psychicznych metodami psychoterapeutycznymi. Może, ale nie musi być psychologiem. Wymagane jest ukończenie studiów humanistycznych lub medycznych. Osoba nazywająca się psychoterapeutą powinna ukończyć podyplomowo szkołę psychoterapii. Ważną częścią uprawiania psychoterapii jest poddawanie swojej pracy regularnej superwizji. Szkoły psychoterapii prezentują różne podejścia odnoszące się do rozumienia i leczenia zaburzeń pacjenta oraz do sposobu pracy w relacji terapeutycznej. Do najbardziej popularnych należą podejścia: psychodynamiczne, psychoanalityczne, poznawczo- behawioralne. 

Dla zaciekawionych: Leczenie psychoterapeutyczne jest finansowane przez  NFZ  w formie leczenie stacjonarnego lub  ambulatoryjnego , zarówno indywidualnego jak i grupowego. Ze względu na brak uchwalonej ustawy powstały pozaustawowe kryteria, które musi spełniać osoba, by mogła świadczyć psychoterapie - jest to minimum ukończenie 2 lat szkolenia psychoterapeutycznego oraz pracowanie pod  superwizją  osoby posiadającej certyfikat superwizora psychoterapii. Kryteria takie wynikają z rozporządzenia  Ministra Zdrowia  z dnia 29 kwietnia 2011 r.


Marlena Podbielkowska